Es conserven força dades sobre el poblement de Rocafort des de l’Edat Mitjana.

Aquest recull de dades ha estat realitzat per en Jordi Griera-Cors, a qui agraïm la seva cessió.

 
 

Any 1325
Capbreu dels homes del terme de Rocafort on es consigna el que han de pagar al senyor Pere de Sitjar: 28 persones.
 • Guillem de Roviralta i el seu gendre Guillem paguen 3Q i 1/2 d’ordi pel molí superior al Llobregat.

 • Bernat de Colldat 1/4 tasca dels honors del seu mas.

 • Sibil·la dona de Pere Prat 1/4 tasca

 • Guilleuma dona Vda. de Bernat Beló 1/4 tasca

 • Ramon de Serra 1/4

 • Bernat de Trescoll 1/4

 • Pere de Solé 1/4

 • Bernat de Casassaia 1/4

 • Guillem de Ventaiol 1/4

 • Arnau d’Orto 1/4

 • Bernat d’Olivera 1/4

 • Nadal de Mata 1/4

 • Guillem de Puig vell 1/4

 • Andreu de Fabrega 1/4

 • Guillem de Lladó 1/4

 • Guillem de Torra 1/4

 • Guillem s’Areny 1/4

 • Bernat Grossa 1/4

 • G. Ça Mar 1/4

 • Pere de Garriga 1/4

 • Berenguera Vda. de Guillem de Bocegos (16 diners pel seu mas)

 • Pere Fuster 1/4 tasca

 • Ponç Ferrer 1/4

 • Berenguer de Riera 1/4

 • Bernat d’Arbosset 1/4

 • Guillem de Cadanyeres 1/4

 • Guillem de Puig (2 sous)

 • Guillem de Roviralta de Manresa (6 sous pel molí inferior que és al lloc de Roca Querosa).

                                                                                                                                                                           (A.H.M P. Sitjar 95)
 

Any 1349
Llistat d’homes propis, sòlids, naturals i afocats del castell: 17 homes
 • Bernat de Cassasaya (pagès del mas de Cassasaya)

 • Guillem de Prat (mas Prat)

 • Pere Riera (mas Riera)

 • Arnau d’Ort (mas d’Ort)

 • Pere Belló (mas Belló)

 • Berenguer de Serra (mas de Serra)

 • Arnau Vinyes (mas Vinyes)

 • Ramon de Fabrica del mas de Fabrica (Fabrega)

 • Bernat Ça Mata (pagès del mas Sa Mata)

 • Guillem de Lladó (pagès del mas Lladó)

 • Pere Ça Mar (pagès de Ça Mar)

 • Pere Ça Cort (del mas Ça Cort)

 • Berenguer de Solanes (mas Solanes)

 • Guilem deç Vinyal (mas Vinyal)

 • Pere Sferi (Ferrer?)

 • Guillem de Cadanyeres (del mas ces Cadanyeres)

 • Pere Ponç (del mas Ponç)

Afegits:

 • Pere Les Fusteres

 • Galceran de Riera

 • Berenguer Soler

 
 
(Manual de Pere Sitjar. Arxiu Notarial castell de Rocafort. AHCM/ AHPM/95 (1323-1373))
 
 
Any 1358
Fogatge: 23 focs

El fogatjament de 1358 asserta: “Domina Guillelma uxor quondam Petri de Cigiarioa pro XXIII focis quos habet in castro de Rochafort, et assecuravit pro ea Petrus de Roviralta, civis Minorisae, procurator dicte domine Guillelme: XI lliues, X sol”

 
 
(J.M.Pons Guri “El fogatjament desconegut de 1358” Boletín de la Real Academia de Buenas Letras, XXX (Barcelona 193-64) p. 451)

Anys 1365-1370
Fogatjament: 27 focs + 1

Fochs de ciutadans dela Vegueria de Manresa

 • Castellet XXI

 • Castell de Mura XXXII

 • Castell de Rochefort XXVII

 • Parròquia de Vallhonesta XIII focs dels quals les dues parts son desgleya e la terça part de ciutadans que son IIII

Fochs de esgleya e de cavallers de la vegueria de Manresa

 • Castell de Talamanca den Ramon de Talamanca XXX

 • Santa Cecilia de Machadars ab lo Mas dels Comdals, e son del abat de Sancta Cilia VII. Desglosats així: Matadars IV i Mas Comdals III

 • Parròquia de Vallhonesta XIII focs, ço és terça part de ciutadans els II pasrts desgleya que son VIII i II terç

 • Parròquia de Manresa, ço es lo Mas den Angla de cavallers i den Marti dez Soler, desgleya.

 • Parròquia de Sancta Maria de Viladordis, ço es Narnaules, en Marcet e Narrinous den Berten de talamanca III

 • En Vilamara, dent Pont de vilamara.


 
(El fogatge 1365-70. J. Iglesies Fort. p. 105)
 
 

“Castell de Rocafort del monestir de Sant Benet de Bages 23 fochs”

 
(Col. Doc. Inéditos Bofarull p.62)

Any 1497
Fogatge: 8 fochs

Rochafort:

 • Franci Serra

 • Jaume Prat

 • Valentí de Casasatges

 • Miquel Vastrell

 • Gabriel Mar

 • Johan Soler

 • Salvador Roviralta

 • Johan de Pons Guerau


 
(El fogatge de 1497. Josep Iglesies)

Any 1553
Fogatge: 10 focs

Dit dia Antoni Joan Coll jurat del terme y parroquia de Rochafort denuncia los focs següents de dit loch com apar en cartes 296.

Rochafort:

 • Mr. Jaume Fraga vicari

 • Antoni Joan Serra

 • Raphel Prat

 • Jona Serra

 • Bernat Casajoana

 • Joan Rovira

 • En Rovira que esta al Pont

 • En Vistrell

 • Pere Riera sta Alamor

 • Joan Casasages

———————————————————————————————————————

  Laics Capellans Militars Monestirs TOTAL
Rocafort 9 1     10
Mura 15 1     16
Talamanca 14 1     15
St. Vicenç 7       7
Vallhonesta 4       4
Viladordis 3       3
Manresa 328 10 9 3 350

 

                                                                                            (El fogatge de 1553 J. Iglesies)
 
 
Any 1626
Cens general: 134 persones
 
  Cases Persones Homes Dones Nens
Rocafort 17 134 56 38 40
Mura 20 283 120 94 69
Talamanca 34 191 88 69 34
Viladordis 5 34 12 6 16
Manresa 1282 5497 1772 1991 1734

 

(Un cens general de Catalunya fins ara desconegut AUSA, VII (1972-1974) nº 75, 1973 p. 129-141. Antoni Pladevall)
 
 

Rocafort: Té de llargaria 3 quarts de ampla 2 quart y de rodaria 2 horas. Afronta a llevant ab Talamanca, a Migdia ab Mura, a ponent ab lo riu Llobregat a tramuntana ab Talamanca.Te 17 casas y 99 personas.

  Casas Personas
Rocafort 17 99
Mura 73 231
Talamanca 43 230
St. Vicenç 13 94
Vallhonesta 7 45
Viladordis 4 22
Manresa 1000 3647

 

(Cataluña numerada en sos termes en sas casas y personas. Olaguer de Taverner y de Ordesa, Compte de Darnius)
 
 
Any 1719
Cens 99 habitants

Rocafort. Es lugar, las jurisdic. son del Abad de St. Benet de Bages, tiene 17 casa separadas, con 99 havit. Su situación es en la montaña, mal terreno, linda a levante co Talamanca i Mura, a mediodia con el mismo, a poniente con Castellgally, y a tra. con Vall dels Orts y Talamanca.

Mura. Es lugar, las jurisdc. son del Rey, tiene 73 casa separadas con 231 hav.

Talamanca. Es lugar, las jurisdic. son del Marqués de Castellebell tiene 23 casa juntas, con 230 havit.

Vallhonesta. Es lugar, las jurisdic son del rey y de la Marquesa de St. Vivente, oi del Rey, tiene 7 casa separadas, con 45 havit.

St. Vicenç. Es lugar, las jurisdic. son de D. Joseph Amat y Boixadors que havita en la ciudad de Manresa, tiene 13 casa separadas con 94 havit. Linda a levante con Vallhonesta.

 
(“Noticia del Principado de Cathaluña dividido en Corregimientos con expresion de las ciudades, villa, lugares y quadras en sus confrontaciones y jurisdicciones y el numero de casas y habitantes de ellas”)
 
 
Any 1735
Llistat de Contribuents: 21 persones
 • Emanuel Flaque propietario(158 R.eales 16)

 • Antonio Gibert propietario (179 R.)

 • Mariano Riera masovero 201 R.

 • Juan Oristrell propietario (251 R. 13)

 • Antonio Prunes jornalero (80 R.)

 • Joseph Playá jornalero (66 R.)

 • Valenti Toscas propietario (60 R. 16)

 • Juan Puig masovero (226 R. 8)

 • Valentin Ventayol jornalero ( 111 R. 21 )

 • Pedro Casajoana propietario (241 R. 2)

 • Joan Serra de Pongrau propietario (192 R. 20)

 • Joan Prat propietario (175 R. 21)

 • Isidro Serra propietario (176 R. 16)

 • Joan Casasayas propietario (219 R. 20)

 • Joseph Playa masovero de la eredad de Solanes de los padres de la compañia (133 R. 2)

 • Jayme Pons masovero de la heredad del Puente de los mismos padres (209 R. )

 • Mauricio Vall jornalero (25 R. )

 • Juan Genestos jornalero (25 R.)

 • St. Estevan de Talamanca (9 R. 22)

 • Jaime Puig de Sta. Cruz (por tierras) (22 R. 18)

 • Joseph Farell de Sta. Cruz (por tierras) (14 R. 18)

Signen: Juan Serra (bayle), Valentin Toscas (regidor), Valentin Bantaiol (regidor)

 
(“Relacion del repartimiento hecho por la justicia y Regidores del lugar de Sta. Maria de Rocafort de el Corregimiento de Manresa entre los individuos que debn contribuir a la paga de 2783 Reales de ……. que se han repartido a este lugar por la Contadoria Principal de Cataluña, por la contribucion del año de 1735. Cuya cabtidad deveran pagar los individuos que abajo se diran en este forma….”)
 
 
Any 1780
Cens del bisbat: 125 persones

Rocafort: La Parra. de Sta. Maria de Rocafort distte de la capital 5 horas y de quien es Sr. el Abad de San Benito de Bages tiene 27 casas. La mas lejos esta hora y quarto. Almas de comunion 100 y que no comulgan 25. Granos comunes del país se recogen 900 quarteas. De vino 800 cargas y 6 de azeite.

  Casas Comulgan No comulgan TOTAL
Rocafort 27 100 25 125
Mura 124 533 213 746
Talamanca 42 210 136 346
Viladordis 5 40 5 45
Castellebell 59 285 108 393

 

(Un cens demografic i econòmic del bisbat de Vic del 1780. Revista Catalana de Geografia nº 4 1978. Antoni Pladevall)
 
 
Any 1787
Cens de Floridablanca: 66 persones

Pueblo de Rocafort. Parroquia de Santa Maria de Rocafort. Corregimiento de Manresa.

  Solteros Casados Viudos TOTAL
V H V H V H  
Hasta 7 años 4 5         9
De 7 a 16 2 3         5
De 16 a 25 1 2 1 1     5
De 25 a 40 2 1 4 4     11
De 40 a 50 3 3 6 6     18
De 50 arriba     4 4 2 9 17
TOTAL 12 14 15 13 2 9 65
Total estados 26 28 11  
TOTAL GENERAL 65            
Curas 1            

 

————

Pueblo de Mura. Total General 305. (curas1, tenientes de cura 2) (labradores 14, jornaleros 79)

Pueblo de Talamanca. Total General 147. (curas 1, tenientes de cura 1) (labradores 12, jornaleros 31)

Pueblo de Vallhonesta. Total general 57. (tenientes de cura 1, estudiantes 1, jornaleros 15)

Pueblo de St. Vicente de Castellet. Total General 51. (curas 1, labradores 8, jornaleros 8)


 
Any 1824
Cens: 17 veïns

Rocafort: Abadengo, pbispado de Vich, vecinos 17. Trigo, legumbres, vino y aceite. Industria: fcas. de aguardiente. Cab¡ntidad anual que paga cada pueblo por contribucion: Reales vn. efectivos: 2,905 20

Distancia a la capital del principado 11 i 1/2

Distancia a la capital del corregimiento 2 a 3/4

 
(Relacion de los pueblos de que consta el principado de Catalunya. D. Vicente de Frigola)
 
 
Any 1842
Diccionario Madoz: 182 habitants

Rocafort: Tiene 60 casa , una escuela de instruccion primaria, una igl. parr. (Sta. Maria) servida por un cura de primer ascenso y proximo a ella està el cementerio.

El ter. confina N. Talamanca, E. Mura, S. Vallhonesta, y O. Viladordis; en el se encuentan dos ermitas dedicadas a Sant Roman y a Sta. Magdalena. El terreno participa de llano y monte poblado de pinos, le fertiliza la riera Nespre… Prod: trigo, legumbres, vino y aceite; cria caza de perdices, conejos y algunos jabalies.

Pobl: 31 vecinos 182 almas

Cap. Prod. 1.064,o44 rs. Imp: 26,590


 
Any 1860
Cens: 862 habitants
 
    Solteros Casados Viudos
Varones 435 269 153 13
Hembras 427 238 152 3

 

Edat 0-7 8-15 16-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51-60 61-79 71-80 +80
Varones 95 71 26 36 51 61 29 38 18 9 1
Hembras 86 86 46 28 54 66 18 32 9 1 1

Any 1860
Cens: 853 habitants
 
    Solteros Casados Viudos Saben llegir Llegir i escriure No s. llegir
Varones 442 262 169 11 6 92 344
Hembras 411 210 169 32 7 6 398

 

  Edificis habitats No habitats 1 pis 2 pisos 3 pisos + de 3/ Total
Pont de Vilomara 47 7 4 23 23 4 54
Rocafort 73 9 15 53 14 0 82
Cal Embatat 5 0 0 5 0 0 5
Cal Arbosset 1 0 0 0 1 0 1
Cal Auristrell 1 0 0 0 1 0 2
Can Casajoana 1 1 1 0 1 0 2
Can Casasaies 1 0 0 0 1 0 1
Can Flaqué 1 1 1 0 1 0 2
Can Jaume del Playà 1 0 0 1 0 0 1
Can Jaumet 1 0 0 1 0 0 1
Can Lleonart 1 0 0 1 0 0 1
Can Playà 1 1 1 0 1 0 2
Can Riera 1 0 0 0 1 0 1
Can Roviralta 1 1 1 0 1 0 2
Can Serra de Pungrau 1 1 1 0 1 0 2
Can Toscas 1 0 0 1 0 0 1
Can Ventaiol 1 0 0 1 0 0 1
Can Vinyas 1 0 0 1 0 0 1
Can Vitó 1 0 0 0 1 0 1
Caseta del Flaqué 1 0 0 1 0 0 1
La Facina 1 0 0 1 0 0 1
Les Grauetes 1 0 0 1 0 0 1
Las Barracas 0 10 0 0 0 0 10

————

Can Jaume del Playà, can Jaumet, can Vinyas, la caseta del Flaqué, i la Facina tenen la categoria de: Casa. (modestas habitaciones de braceros o jornaleros o aquellas otras entidades o edificios inhabitados por su naturaleza)

Can Lleonart, Can Playá i Can Toscas tenen la categoria de Masía (casa de labor en pequeño que tiene solamente agregadas algunas tierras de cultivo).

La resta tenen la categoría de Alqueria (casa de labor que comprende hacienda mas o menos extensa, pero cuyo producto basta al menos para el sostenimiento de la familia que la habita)


Any 1877
Cens: 1217 habitants
 
    Solteros Casados Viudos Leer Leer y escribir No saben
Varones 601 330 255 16 4 162 435
Hembras 616 326 251 39 5 37 574

 
Any 1887
Cens: 1332 habitants
 
    Solteros Casados Viudos Leer Leer y escribir No saben Nacidos fuera p
Varones 679 388 262 29 1 255 423 15
Hembras 653 347 263 43   49 604 22

 

Nomenclátor: Entidades de población

  Clase Total edificios Población de hecho
Cal Embatat Caserío 5 16
Can Auristrell Alquería 2 10
Can Casajoana Alquería 2 8
Can Flaqué Alquería 2 9
Can Playá Masía 2 7
Can Roviralta Alquería 2 3
Can Serra de Pungrau Alquería 2 9
Pont de Vilomara Caserío 54 461
Rocafort Lugar 82 735
Diseminados   26 74

 
Any 1890
Mapa vinícola: 1432 habitants
 
  Pob. agrícola Pob. total Hectolitres de vi anuals
Rocafort 324 1.432 3.500
Mura 204 731 2.500
Talamanca 168 446 7.500
St. Vicenç 172 1.270 8.000
Manresa 1945 18.979 60.000
Sallent 672 4.800 36.000
Avinyó 557 1.757 26.000
TOTAL Comarcal 11.402 59.918 462.400

 

 
(Memoria acompañatoria al mapa regional vinícola de la prov. de Barcelona. R. Roig Armengol)

Any 1900
Cens: 1340 habitants
 
  Edificios Pob. hecho Pob. Derecho
Pont de Vilomara 193 769 786
Rocafort 91 416 418
Disseminats a menys de 500 m. 2 13 13
Disseminats a més de 500 m. 22 123 123
TOTAL 318 1.321 1.340

 

  Solteros Casados Viudos  Leer Leer y escribir No saben
Varones 648 369 265 14 221 427
Hembras 673 377 262 34 152 521