El preu mínim de la inscripció és de 25 € a l’any.

Per fer-se soci podeu omplir les dades següents i enviar-les a: info@rocafort-pd.cat

NOM:                                     COGNOMS:

DNI:

ADREÇA PRINCIPAL

CARRER:                                                        NÚMERO:       PIS:                  PORTA:

MUNICIPI : CODI POSTAL :

TELÈFON FIX :                                                            TELÈFON MÒBIL :

CORREU ELECTRÒNIC:

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA :

QUANTITAT QUE ES VOL APORTAT:             25€ □              Una altra quantitat □

FORMA DE PAGAMENT :       EFECTIU          DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

 

 

Data i Signatura