La iniciativa de presentar un projecte d’intervenció arqueològica sobre el Castell de Rocafort (Bages) neix, per una banda, de l’ interès històric i arqueològic intrínsec de les restes del castell i el seu context  i, d’una altra, de l’interès cultural que ha despertat aquest element patrimonial en un nodrit grup de veïns del poble de Rocafort. Aquest projecte, per tant, s’assenta  en dos pilars:

  • El primer de caire científic, dirigit a avançar en el coneixement històric i arqueològic del castell partint  de les intervencions arqueològiques i l’estudi i anàlisi de les restes.
  • En segon de caire social i cultural, destinat a satisfer la demanda social  en vers la recuperació del  patrimoni  arquitectònic i arqueològic circumdant, amb la intenció de revalorar el territori.

Aquests dos pilars bàsics coincideixen, en gran part, amb les bases essencials del “Pla de Recerca de l’arqueologia i paleontologia catalana” elaborat recentment.  Seguint les directrius d’aquest document veiem les coincidències:

  • “Incorporar el coneixement generat en les intervencions preventives al sistema oficial de recerca”.
  • “Garantir la protecció i la conservació dels jaciments arqueològics i paleontològics.”
  • “Garantir la socialització del coneixement, tant a nivell científic com ciutadà i especialment en les comunitats que acullen els equips de recerca que fan treball de camp”.

 

INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES AL CASTELL DE ROCAFORT I AL SEU ENTORN

La primera actuació al castell de Rocafort va anar a càrrec de l’Associació de Veïns i Propietaris de Rocafort, l’any 2002, i va consistir en l’assentament de la paret de migdia, la qual estaba en estat molt precari.

El març de 2013 es va portar a terme una segona actuació de recuperació del Castell, aquesta vegada impulsada per un grup de persones (que posteriorment crearien l’Associació Rocafort: patrimoni i documentació). L’actuació va consistir, per una banda, en el desbrossament del turo del castell, ocupat fins aquell momento per una pineda, i, per altra banda, en l’elaboració d’una topografia inicial. Aquestes tasques van generar un primer document i informe histórico-arqueològic del conjunt (Roig, 2013). El propietari del recinte i els impulsors del projecte van encarregar les feines de seguiment arqueològic a l’empresa d’arqueologia ARRAGO SL, sota la direcció de l’arqueòleg  Jordi Roig i Buxó.

Des de llavors, i a partir del l’informe elaborat pel Dr. Roig, s’han succeït diverses campanyes d’excavació que permeten ampliar el coneixement de la dinamica evolutiva i les seves característiques d’aquest emblematic conjunt.