Aquesta intervenció arqueologica es va portar a terme els dies 8 i 10 de setembre de 2018 per part de l’empresa Arqueologia i Patrimoni ARRAGO sl amb la direcció tecnica de l’arqueoleg Jordi Roig Buxó. La promoció de la intervenció va anar a càrrec de l’entitat Associació Rocafort: Patrimoni I Documentació, que encapçala la iniciativa i el projecte d’actuació i recuperació del castell. Es disposava de la pertinent resolució d’autorització i seguiment del Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya (Expedient 747 K121 N-564 2018-1-22.476).

Al final l’actuació ha descobert tres àmbits de treball que són:

  • Estança de planta quadrada
  • Mur longitudinal
  • Retall a la roca subterrani

 

AMBIT 1 – ESTANÇA DE PLANTA QUADRADA

Els treballs de neteja i excavació de 2017 a la part central de l’esplanada, van permetre localitzar diferents estructures construïdes que conformen una estança de planta quadrada, denominada Ambit 1, així com un mur longitudinal situat al costat sud-oest d’aquest ambit, i que s’estenia fora dels límits d’excavació.

Tota la superfície de l’esplanada esta coberta per un estrat general, UE1, amb materials contemporanis, com són ara els plastics, llauna, fragments de totxo i rajola porcellanica, graveta, etc., tot molt fragmentat i de consistencia compacte. Aquest nivell superficial cobria, a la zona de l’estança de l’Ambit 1, un segon estrat, la UE2, que s’associa a l’espoli de les estructures construïdes. No s’hi va documentar cap tipus de material (com ara teules), exceptuant un fragment de vora de gibrell vidriat verd baix medieval (s. XIV-XV), que permet fixar la seva formació a partir d’aquest moment.

Per sota d’aquests nivells superficials es van documentar les fonamentacions de quatre murs, que configuren un ambit de planta quadrangular d’uns 4x4m (Ambit 1). Així, podem identificar el mur nord UE4, mur oest UE5, mur sud UE6 i mur est UE7, amb les seves respectives rases de fonamentació (UEs13, 14, 15 i 16). Es tracta d’una obra constructiva unitaria, amb uns murs de 50 cm d’ample que conserven entre una i dues filades de pedres, algunes d’elles de grans dimensions. En general es tracta de pedres sense treballar, en forma de carreus tal i com afloren a les superfícies geologiques de l’entorn. El mur és elaborat amb la tècnica de l’opus emplecton, és a dir, amb les cares vistes formant filades de pedres més o menys uniformes i amb l’interior reblert amb pedres irregulars lligades amb morter de calç molt pobre barrejat amb sorra.

A l’espai interior de l’ambit, s’hi observen les restes de dues llosetes (UE 8 i UE 9) que es conserven recolzades i semi inserides als murs perimetrals (UE 4-5 i 6) i disposades horitzontalment. Podrien interpretar-se com a restes del paviment original de l’estança fet de lloses de pedra col·locades planes, que en algun moment posterior foren espoliades i recuperades. Aquest paviment enllosat disposaria d’un estrat de preparació format per argiles trepitjades,  molt  netes,  i  abocades  com  a  capa  inferior  per  a  l’assentament  de  l’enllosat (UE11). Per sota d’aquesta capa de preparació es va documentar un únic estrat (UE12), que era l’anivellament general del sector, previ a la construcció de les estructures muraries de l’àmbit

Per altra banda, just al darrera del mur de tancament sud UE6, va ser possible detectar un estrat arqueologic format per pedres i lloses (UE3), que s’estenia fora dels límits d’excavació, i que tal vegada pot correspondre a un nivell d’enderroc. Aquest estrat UE3 resta pendent d’excavació.

Vista de l’Ambit 1 de planta quadrada d’epoca alt medieval, format pels murs UE4, 5 6 i 7.

 

 

 

 

Pel que fa a l’estrat UE12 de composició organica amb presencia de carbons, podem constatar que és el que va proporcionar més materials arqueologics de cronologia alt medieval, especialment ceramics, els quals permeten datar la seva formació entre el s. X i mitjans XI. El tipus  de  material  ceramic  es  caracteritza  per  correspondre  a  les  produccions  reduides  i oxidades espatulades alt medievals, típiques dels segles IX-X i XI, i recentment caracteritzades (ROIG, 2012), amb nombrosos paral·lels al territori. Així, tenim un total de 164 fragments recuperats a l’espai excavat de l’interior de l’Ambit 1. D’aquests, destaquen diverses vores d’olla de perfil en essa i cos esferic, amb  una cuita reduïda de tonalitats grises i una elaboració a la torneta, amb un nombre mínim de 7 individus, alguna amb el perfil complet.

Aquest tipus d’olla és atribuïble a la Forma I.1 de la classificació tipologica de la ceramica alt medieval de la Catalunya Vella (ROIG, 2012). Una d’elles presenta una vora de llavi bisellat quadrangular (CREA’18-12-1), mentre que les restants vores d’olla presenten el llavi arrodonit (CREA’18-12-2, 3 i 4). Entre aquestes darreres se’n destaca una olla amb el cos decorat amb línies incises horitzontals (CREA’18-12-2). També tenim dos fragments informes decorats amb línies incises horitzontals (CREA’18-12-13 i 14), i diferents fons concaus d’olla reduïda  (CREA’18-12-6 a 12), potser relacionables amb les mateixes vores individualitzades. Una altra peça és identificable a partir d’una vora lobulada de bec pinçat, atribuïble a una olla amb vessador o un tupí (CREA’18-12-5). Aquesta peça, tal vegada, es pot correspondre amb la Forma III de la tipologia de la ceramica alt medieval catalana, i seria atribuïble als tupins o gerretes amb un bec i nansa de pont oposada (ROIG, 2012). També es va recuperar una peça discoïdal tipus fitxa (CREA’18-12-15), retallada sobre un fragment de panxa d’olla reduïda.

 

MUR LONGITUDINAL UE18

Durant la prospecció de 2017, a la banda est de l’esplanada i molt a prop de l’Ambit 1, es va localitzar  un  llarg  mur  longitudinal  obrat  amb  pedra  lligada  amb  argila  (UE  18).  Aquest, s’assenta directament sobre la capa de roca natural del substrat geologic, i presenta un eix nord-sud amb un traçat un xic sinuós, que a la part delimitada fa 8,55 m de llargada, entre 50 i 60 cm d’amplada i entre 40 i 70 cm d’alçada conservada. Cal dir que les pedres no estan treballades, i presenten formes cairejades i de carreus, tal i com afloren a les superfícies geologiques de l’entorn.

Ara com ara, desconeixem si per l’extrem nord s’estén cap a l’actual camí, o bé queda destruït en aquest punt, ja que l’excavació s’atura en aquest punt. Així mateix, queda pendent de delimitar i d’excavar el seu extrem sud en el punt on es troba amb el marge de l’esplanada. També manca excavar l’estrat arqueologic de la seva cara interior a la zona de comunicació amb el proper Ambit 1.

 

Concretament en aquest punt, durant la intervenció de 2018, s’ha localitzat, de manera superficial, el que sembla un segon mur transversal (UE22) i un potent estrat de pedres d’enderroc (UE24), amb una cronologia que podem situar a l’epoca baixa medieval, entre el segle XIV-XV. Aquestes restes no s’acabaren d’excavar en aquesta campanya, restant per a futures intervencions.

Vista del llarg mur transversal nord-sud UE18 durant la seva excavació.

 

RETALL A LA ROCA UE20 – AMBIT SUBTERRANI

Al costat sud-est del llarg mur UE18 s’ha documentat a nivell superficial, sense haver-se finalitzat la seva excavació, un gran retall de planta rectangular (UE20), fet a la capa de roca del terreny natural. Aquest, presenta un apendix allargat en el seu angle nord-est, amb el que semblen uns graons d’accés retallats a la roca.

Aquest gran àmbit subterrani va ser delimitat superficialment en planta, per tal de coneixer la seva extensió i dimensions. Així mateix, es va profunditzar parcialment el seu estrat de rebliment superior entre 60-70 cm, corresponent a un potent nivell interior format per terra i argila neta i força esteril (UE19), sense quasi presència de material arqueològic (VEURE ANNEX FOTOGRAFIES). Aquest estrat no fou excavat en llur totalitat durant aquesta campanya, com tampoc s’ha profunditzat l’estratigrafia  de rebliment del retall, quedant pendent per a futures campanyes. També, a l’angle sud-oest del retall i reblint-lo parcialment en aquest costat, es va localitzar un estrat de pedres i lloses força potent (UE24), parcialment cobert per l’estrat de terra UE19, que sembla correspondre a un nivell d’enderroc. Aquest   estrat   no   fou   excavat   en   llur   totalitat,   quedant   pendent   per   a   posteriors intervencions. Així, en futures campanyes caldra completar l’excavació d’aquest gran ambit fet a la roca, per coneixer les seves característiques físiques, funcionalitat i cronologia.

Per altra banda, com s’ha comentat abans, adossat de forma transversal al llarg mur UE18 pel seu extrem sud, i resseguint el lateral sud del retall a la roca UE20, s’ha documentat superficialment un altre mur de pedra seca (UE22), fet de codols més petits, amb una direcció est-oest. Part d’aquest mur esta cobert pels estrats antropics d’enderroc (UE24), tant pel cantó est com pel cantó oest, dels que no s’ha finalitzat la seva excavació. Així mateix, aquest mur UE22, sembla que en el seu punt mig es trobi aparedat o refet amb un conjunt de petits codols (UE23).

[Text extret de les diferents Memòries realitzades per l’arqueòleg Jordi Roig]