Al cantó oest del turó, retallant-se en el terreny natural s’ha pogut documentar el fossat que envolta aquesta part del turó. Es tracta del cantó més feble defensivament i on el pendent original era més suau.

L’any 2015 es va dur a terme el seguiment arqueològic de les tasques de recuperació del fossat del castell. La intervenció arqueològica de control es va realitzar el mes de juny per part de l’empresa Arqueologia i Patrimoni  ARRAGO SL amb la direcció tècnica de l’arqueòleg Jordi Roig i Buxó. La promoció de la intervenció va anar a càrrec de la propietat Villages Immobles SL i  de l’Associació Rocafort: Patrimoni i Documentació  que  encapçala  la iniciativa i el projecte d’actuació i recuperació del castell. Es  disposava  de  la  pertinent  autorització  i  del  seguiment  del  Servei  d’Arqueologia  del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (Expedient 747 K121 N-564 2015/1-12354).

Aquesta actuació de control arqueològic preventiu va estar motivada per la necessitat de fer una neteja i desbrossament de la superfície i de la retirada de terres i pedres del fossat del castell de Rocafort. L’objectiu era, per una banda, retirar la terra i runa acumulada a la meitat nord del fossat, en gran part aportada els darrers anys amb abocades fetes per vehicles, i, per altra banda, conèixer la dinàmica de colmatació i rebliment del fossat (fondària original, dimensions, etc…), així com les seves característiques físiques, per tal de continuar amb els treballs de consolidació i recuperació del conjunt arqueològic i patrimonial del castell.

 

 

 

Vistes dels treballs d’excavació d’una cala de sondeig a la part nord del fossat.

Els treballs realitzats han permès recuperar aquesta imponent estructura defensiva, per bé que no en llur totalitat, i conèixer les seves característiques i la seva dinàmica d’abandó i de cobriment progressiu.

Es tracta d’un gran retall excavat a la roca amb les parets rectes lleugerament inclinades i el fons pla, amb un marcat pendent cap a la banda nord. Les seves dimensions són de 21,4 m de llargada i entre 6 i 7 m d’amplada, amb una profunditat que oscil·la segons el tram entre els 2,85 i 3 m.

El fosat estava reblert parcialment en llur meitat per un estrat format per terres argiloses de color marró caigudes dels marges, així com pedres de mitjanes dimensions també caigudes, en aquest cas del marge est a on hi haurien les construccions i murs de tanca del castell. No es va localitzar cap estrat ni element arqueològic en tota la meitat excavada (cap fragment de ceràmica o vidre ni tampoc material constructiu).

Aquest fet evidencia que el fossat es va mantenir net i lliure de terres i runa fins al mateix moment del seu abandó, en un període que hem de pensar posterior al s. XV, a jutjar per la documentació escrita que es disposa. Així doncs, a la part excavada, podem constatar que el fossat s’hauria anat colmatant de manera lenta i natural, amb estrats generats per les pluges i esllavissades de terres pròpies dels terrenys amb un desnivell pronunciat, sense presència de cap abocament antròpic intencionat.

No s’han localitzat materials arqueològics de cap tipus ni tampoc altres estructures arqueològiques de tipologia i característiques diferents en tota la meitat excavada del fossat.

Tanmateix, l’actuació ha servit per conèixer les característiques i dimensions de l’estructura defensiva, i realitzar un enregistrament fotogràfic i planimètric detallat.

En aquest sentit, cal tenir en consideració que fins a l’actualitat, el conjunt patrimonial del castell de   Rocafort   no   disposava   de   cap   tipus   d’intervenció   arqueològica   extensiva normalitzada i autoritzada i, fins i tot, de cap rasa o cala de sondeig. Resulta sorprenent que tot i ser l’element més rellevant del patrimoni arquitectònic i arqueològic de la zona, mai s’hi hagi realitzat una excavació arqueològica per conèixer la seva història i recuperar les seves restes.

[Text extret de les diferents Memòries realitzades per l’arqueòleg Jordi Roig]