El març  de 2013 es va dur a terme el seguiment arqueològic de les tasques de desbrossament i neteja de la vegetació de tot el turó del Castell de Rocafort, sense realitzar-se cap excavació en el subsòl.

Durant els treballs es van localitzar i documentar pertinentment una sèrie de murs que ja sobresortien i afloraven en superfície, corresponents als diferents cossos edificats del castell. Així mateix, amb aquesta neteja extensiva va ser possible conèixer la topografia precisa del turó i observar com la fortalesa s’hi adaptava, identificant-se, de forma preliminar, els diversos espais i àmbits principals que podria haver tingut el castell medieval: El Recinte Sobirà, al cim del turó, el Recinte Jussà, a la part més planera de la plataforma rocosa del turó, i l’imponent fossat defensiu tallat a la roca, al cantó oest del conjunt.

Recinte Sobirà

Situat al cantó sud est del conjunt i flanquejat per roques i penya-segats en els cantons orientals i de migdia, constitueix el punt més alt del turó i més escarpat amb una extensió d’uns 535 m2. Està format per dos sectors: el sector del sud, on s’hi emplaça, almenys, un cos construït de planta rectangular format pels murs anomenats 1, 2, 3 i 4, i el sector nord, que coincideix amb la part més elevada del turó a on hi trobem una acumulació de pedres i terres (Zona 3 d’acumulació de pedres) en forma de con (possible torre) i les restes de dos murs (núm. 5 i 6), que podrien formar part de les construccions d’aquest indret just al voltant de la possible torre.

Detall del recinte sobirà del Castell de Rocafort amb indicació de la numeració dels murs identificats.

Mur 1: Mur obrat amb carreus rectangulars ben escairats disposats en filades regulars, lligats amb morter de calç i disposat en direcció est – oest. Es troba situat al cantó sud del cos edificat. És l’únic mur que encara es conserva parcialment en alçat. Té una finestra integrada rectangular a una alçada que marcaria el primer pis. A sota s’observen  els forats de les bigues d’aquest possible pis i tres mènsules, de factura senzilla, a la part interior del mur. Enllaçaria amb el mur 4 pel costat est i amb el mur 2, pel costat oest, malgrat hi ha algunes diferències d’obra amb aquest últim i no és segura la seva correspondència. Aquest mur s’assenta parcialment en les roques del terreny  natural. En alguns punts s’observen reparacions, fets amb pedra i morter de calç, en zones del terreny natural que podrien haver cedit. El mur presenta una llargada de 10,70m i una amplada de 80 cm.

Mur 2: Mur cantoner situat al costat oest del cos edificat del Recinte Sobirà. Era visible abans de la neteja de vegetació. Amb aquesta s’ha pogut apreciar la seva continuació vers el nord, així com constatar el seu estat de deteriorament. Es tracta d’un mur obrat amb carreus rectangulars, molt erosionats en la cantonada, disposats en filades regulars i lligats amb morter de calç. Presenta una llargada de 5 m en el costat oest i 4,71 m en el costat sud i una amplada d’entre 1 i 1,20 m . Té una alçada d’uns 1,8 m conservada.

Mur 3: Es tracta dels fonaments d’un mur mig desmuntat, obrat amb carreus rectangulars disposats en fileres regulars i lligats amb morter de calç. Es va documentar en retirar la vegetació que el cobria, i es troba força deteriorat en alguns punts. Presenta una orientació est – oest amb una amplada de 73 cm i una llargada documentada de 5,5 m. Tancaria el cos edificat pel cantó nord, essent paral·lel al mur 1.

Mur 4: Documentat després de la neteja de vegetació en aquest sector, es tracta de la fonamentació d’un mur cantoner situat al costat est del cos edificat del Recinte Sobirà. Està fet amb carreus repicats i rectangulars per la cara vista lligats amb morter de calç en filades regulars. Presenta una llargada de 4,6 m en el seu costat est i 2,61m en el costat nord i una amplada de 70 cm. S’endinsa sota el terreny, sense que haguem pogut observar-ne més tros. Podria enllaçar, pel costat est, amb el mur 3.

Mur 5: Aquest mur es troba situat al cantó nord oest del que seria el Recinte Sobirà, envoltant la part més alta del turó i a on segurament s’hi emplaçaria la torre. Es tracta d’un mur fet de pedres lligades amb morter de calç que presenta una orientació nord oest – sud est. S’ha documentat en una llargada de 5 m i una amplada d’uns 60 cm. Sembla que en els seus extrems giraria formant un cos rectangular vers l’est. Aquesta és però, una hipòtesi no contrastable ara per ara, ja que el mur es troba cobert de pedres i runa.

Mur 6: Es tracta d’un petit fragment de mur situat al cantó nord est del possible Recinte Sobirà que s’endinsa dins les terres de cobriment del turó. Se n’ha documentat 71 cm de llargada i 55 cm d’amplada i està format per carreus rectangulars lligats amb morter de calç. Aquesta reduïda visió que en tenim en dificulta la seva interpretació.

Zona 3 d’acumulació de pedres i runa en con (possible torre): A la part alta del turó, un cop retirada la vegetació d’arbres i arbusts que el cobrien, s’ha documentat la presència d’una potent acumulació en forma de con formada de runa i grans pedres sense cap disposició intencionada aparent, i que creiem que podrien formar part de l’enderroc de la possible torre del castell.

 

 

 

 

 

 

Recinte jussà

Es tracta de la part amb el pendent més suau del turó. Es troba ocupant la part oest del turó, amb una extensió d’uns 475 m2. Estaria limitat, al costat oest pel fossat defensiu, i pel costat nord, per uns penya-segats naturals. En aquesta zona s’hi ha documentat, un cop retirada la vegetació que el cobria, dues acumulacions de pedres i terres que semblen antròpiques i/o producte de l’enderroc.

Zones 1 i 2 d’acumulació de pedres: Es tracta de petites elevacions del terreny en les quals s’hi ha observat la presència de pedres i carreus barrejats amb terra. Podrien correspondre a acumulacions de runa generades per l’enderroc de les estructures del mateix castell.

[Text extret de les diferents Memòries realitzades per l’arqueòleg Jordi Roig]